มอบผ้าห่ม ผ้าขนหนู เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็ก

ผอ.ฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ เป็นตัวแทน ป๋าอนันต์ และ แม่จิ๋ว แสงอรุณ สมประยูร มอบผ้าห่ม ผ้าขนหนู เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็ก ณ.อาคารอนัต์แสงอรุณ สมประยูร โรงเรียน บ้านน้ําคําน้อย จังหวัด อุบลราชธานี

ผอ.ฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ เป็นตัวแทน ป๋าอนันต์ และ แม่จิ๋ว แสงอรุณ สมประยูร มอบผ้าห่ม ผ้าขนหนู เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็ก ณ.อาคารอนัต์แสงอรุณ สมประยูร โรงเรียน บ้านน้ําคําน้อย จังหวัด ยโสธร
Visitors: 68,952